Privacy statement

Welkom bij Icares!

Icares vraagt bij het registreren van gebruikers om persoonsgegevens in te vullen. Sommige gegevens zijn verplicht, zodat bijvoorbeeld test-, en zoekresultaten in een account bewaard kunnen worden. Andere persoonsgegevens zijn optioneel, en dus over te slaan. De verplichte gegevens zijn aangeduid met een asterisk. Hieronder staat welke gegevens we vragen, hoe we met de gegevens omgaan, en wat we met de gegevens doen. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: support@icares.nl.

Informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen zoals hieronder beschreven. Eerder gegeven toestemming voor het gebruik van gegevens, kan op ieder moment worden ingetrokken. Stuur in dat geval een email naar support@icares.nl.

Na het intrekken van toestemming, worden het account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens uit onze databases verwijderd. Let daarbij op dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de websites van Icares.

Icares, gevestigd aan Schimmelt 26, 5611 ZX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Icares
Schimmelt 26
5611 ZX Eindhoven
040 2395590
support@icares.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Icares verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn nodig om onze diensten te verlenen, vragen te beantwoorden, sites te beheren en voor een positieve gebruikservaring te zorgen. Hieronder staat een overzicht met de persoonsgegevens die wij verwerken: (gegevens met een * zijn verplicht bij het aanmaken van een account op icares.com)

• Voor- en achternaam *
Een account staat op naam. Dat is nodig om te kunnen communiceren. Als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven delen wij Voor- en achternaam met derden voor het uitvoeren van onderzoek en analyse en voor benadering door onderwijsorganisaties.

• Geslacht *
Sommige tests zijn afhankelijk van het geslacht bij afname en bij de normgroepen. Ook voor de communicatie is het gewenst om het geslacht te weten.

• Geboortedatum *
• Land *
• Postcodegegevens
• Nationaliteit *
• Hoogst genoten opleidingsniveau
• Studiejaar

Sommige tests maken gebruik van normgroepen. Daarbij zijn bovenstaande kenmerken relevant. Tevens kunnen deze gegevens geanonimiseerd gebruikt worden om nieuwe normgroepen te formeren en onderzoek te doen. Onder strenge voorwaarden kunnen derden met deze gegevens onderzoek verrichten naar onderwijsgerelateerde onderwerpen en studiekeuzevraagstukken.

• Taal *
We spreken mensen bij voorkeur aan in hun eigen taal. Zeker bij het maken van een test is het belangrijk dat je de vragen goed snapt, en dus in een taal kunt werken die je goed begrijpt.

• Telefoonnummer
Het telefoonnummer wordt enkel opgeslagen om contact tussen adviseurs en cliënten eenvoudig mogelijk te maken (Icares Professional). Icares verstrekt telefoonnummers nooit aan derden.

• E-mailadres
Een account wordt gekoppeld aan een emailadres. Tevens is het voor communicatie van belang dat een emailadres bekend is. Het emailadres wordt aan derden verstrekt als daarvoor goedkeuring is gegeven. Derden kunnen onderwijsinstellingen zijn (voor open dagen of informatie over opleidingen) of een onderzoeksbureau om onderzoek te doen naar studiekeuze.

• Gegevens over activiteiten op onze website
Icares kijkt mee hoe bezoekers de website gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren.(anoniem)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Icares verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Voor het verwerken van persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar gelden strengen normen. Het is niet ons doel om persoonsgegevens van deze gebruikers te verzamelen, echter is het niet ongebruikelijk dat personen jonger dan 16 jaar bezig zijn met de studiekeuze. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben daarom toestemming van ouder/voogd nodig om een account aan te mogen maken op icares.com. Als per abuis gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@icares.nl. De persoonsgegevens worden dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

• Profielfoto
Een foto heeft geen directe functie op de website, maar kan bijvoorbeeld de herkenbaarheid tussen een adviseur en een cliënt vergroten. Vandaar dat de mogelijkheid tot het uploaden van een profielfoto geboden wordt.

• Functionele Beperkingen
Voor het Professionele gedeelte van Icares.com (Icares Professional) verwerkt Icares optioneel tevens functionele beperkingen. Het instrument Functionele Beperkingen is een lijst met fysieke, mentale en omgevingsbeperkingen van personen in relatie tot werk, om juiste matching te bevorderen. Deze gegevens worden nimmer gebruikt voor onderzoek, en worden zonder wettelijke grond of gerechtelijke uitspraak nooit aan externe partijen verstrekt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Icares verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• De mogelijkheid bieden een account aan te maken
• De passende instellingen voor de tests aan te bieden (bijvoorbeeld, testuitslagen op basis van het opleidingsniveau weergeven, voorkeurstaal e.d.)
• Het uitvoeren van onderzoek in het kader van testnormering en analyse
• Het uitvoeren van onderzoek naar onderwerpen betreffende onderwijs- en studiekeuze (enkel Icares Study gedeelte)
• Het informeren van onderwijsinstellingen over de gebruikers van het portal (enkel Icares Study gedeelte)
• Contact op te nemen als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren (enkel Icares Professional gedeelte)
De grondslagen voor de verwerking zijn te kwalificeren als:

• Toestemming van de betrokken persoon
• Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst (Icares Professional)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omdat studeren, leren en werken een levenslang proces is, en de inhoud van je account dus langere tijd van waarde kan zijn, hanteren we primair een onbeperkte bewaartermijn voor je persoonsgegevens. Als een account langer dan 9 jaar niet actief is, sluiten we het account automatisch. Bij het sluiten van het account worden alle persoonsgegevens gewist uit onze databases. Bij een verzoek om persoonsgegevens te wijzigen/verwijderen, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk doen, uiterlijk binnen 30 dagen (4 weken) nadat het verzoek is ontvangen op: support@icares.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het delen van persoonsgegevens met derden heeft uitsluitend betrekking op gebruikers van Icares Study. Icares deelt persoonsgegevens mogelijk met verschillende derden (scholen en onderzoeksbureaus) en als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Daarnaast verstrekt Icares persoonsgegevens, nadat je toestemming hebt gegeven, onder strikte voorwaarden aan andere derden. Het delen van persoonsgegevens geldt niet voor professionele gebruikers van de programmatuur en daaraan verbonden cliënten. Gegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden met onderwijsorganisaties en onderzoeksbureaus. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door middel van een verzoek via: support@icares.nl.

Toestemmingen voor Icares.com gebruikers:

1. Bij het registeren vragen we je om akkoord te gaan met deze privacyverklaring, en met de disclaimer, zodat we je gegevens kunnen opslaan om een account aan te kunnen maken.

2. Bij het registreren vragen we je toestemming om je gegevens te mogen delen voor analyse en onderzoek. (enkel Icares Study gebruikers)

Icares wil maatschappelijk verantwoord werken. Icares wil graag bijdragen aan het optimaliseren van het onderwijsaanbod in Nederland en daar buiten. Daartoe werkt Icares jaarlijks mee aan het Nationaal Studiekeuze Onderzoek, uitgevoerd door Markteffect. Voor de benadering van respondenten worden de persoonsgegevens van Icares Study gebruikt.

3. Bij het registreren vragen we je toestemming om je gegevens te mogen delen met onderwijsinstellingen. (enkel Icares Study)

Onderwijsorganisaties die zijn aangesloten bij Icares willen graag weten wie er mogelijk geïnteresseerd is in het volgen van een opleiding. Indien je jezelf geregistreerd hebt op een portal van één van de bij Icares aangesloten onderwijsorganisaties, willen we dat graag melden aan de betrokken onderwijsorganisatie. Met de persoonsgegevens kunnen zij je vervolgens per mail benaderen. Bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een open dag.

4. Bij het registreren vragen we je toestemming om de Icares nieuwsbrief naar je emailadres te versturen (enkel Icares Professional gebruikers)

 

Cookies

Icares gebruikt alleen een technisch/functionele cookie om je account aan te maken. Daarnaast is sprake van analytische cookies (t.b.v. google analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Klikgedrag

Op de websites van icares worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is o.a. om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te tonen. Op deze wijze kan Icares haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Icares. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens is te sturen aan: support@icares.nl. Icares wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij om het verzoek te verzenden vanuit het emailadres dat gekoppeld is aan je Icares account. Ook dit is ter bescherming van je privacy. Een uitzondering hierop vormt een verzoek van ouders/voogden van de minderjarige waarvoor zij wettelijk verantwoordelijk zijn. Icares reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek . Icares wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor de werking van je account op icares.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De eerste beveiligingsring van je gegevens ligt bij jou als gebruiker. Zorg er voor dat je de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houdt voor anderen. Maar natuurlijk houden wij ook een oogje in het zeil om te zorgen dat je gegevens veilig zijn. Icares neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er dagelijks een backup gemaakt van alle gegevens, zijn de backups en gegevens veilig opgeslagen op servers binnen de Europese Unie en worden wachtwoorden onleesbaar bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@icares.nl

Over dit Privacy statement

Icares behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest actuele versie van het Privacy Statement staat op deze website.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op. Icares staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.